IUKS Muszelka 

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „IUKS Muszelka”

 

I. UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

 

v  Klub Sportowy „IUKS Muszelka” – Klub Sportowy „IUKS Muszelka” z siedzibą w Warszawie, ulica Balkonowa 2/4,

v  Zarząd – Zarząd Klubu Sportowego „IUKS Muszelka”

v  Członek – Członek Klubu Sportowego „IUKS Muszelka” który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie.

v  Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków Klubu Sportowego „IUKS Muszelka”.

v  Zawodnik – uczestnik zajęć sekcji pływackiej  „IUKS Muszelka” reprezentujący Klub i uczestniczący w treningach organizowanych przez  Klub.

v  Opłata treningowa – miesięczna opłata za uczestnictwo w treningach Klubu Sportowego „IUKS Muszelka”.

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE – OPŁATY I ZASADY FINASOWANIA:

 

1. Klub Sportowy  „IUKS Muszelka” finansowany jest przez:

·         rodziców, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska i opłata treningowa)

·         jednostki terytorialne (dotacje)

·         darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów 

·         dochody z ofiarności publicznej

 

2.Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę określającą wysokość składki, natomiast wysokość opłaty treningowej ustala Zarząd Klubu.

·          składka członkowska jest płatna przez okres 12 miesięcy, a jej wysokość nie ulega zmianie

·          opłata treningowa jest wnoszona co miesiąc, a jej wysokość uzależniona jest od grupy treningowej; nie jest pobierana w okresie przerw wakacyjnych oraz zwolnień lekarskich dłuższych niż jeden miesiąc

·         w indywidualnych przypadkach, za zgodą Zarządu Klubu opłata treningowa może ulec zmianie lub być zawieszona

·          w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników Klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników PZP.

·         nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej.

·         opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

·         składkę członkowską i opłatę treningową należy uiszczać z góry najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

·          składki członkowskie i opłaty treningowe zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata za wynajem pływalni, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkolenia, księgowość, sprzęt sportowy, itp.)

·         w przypadku nie wniesienia w terminie składki członkowskiej i opłaty treningowej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy treningowej .

·         wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto Klubu Sportowego   „IUKS Muszelka.

 

III. FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA:

 

·         koszty związane z opłatą startową, przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą opiekunowie zawodników

·         koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub

·         w przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski, Klub, w miarę posiadanych środków, pokrywa całkowite koszty związane z przygotowaniami i startem w zawodach zawodnikom, którzy uzyskają wynik na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie do finału B na MP w sezonie poprzedzającym

·         zawodnicy nie spełniający powyższego kryterium pokrywają koszty przygotowań i startów we własnym zakresie

·         reprezentować barwy Klubu na MP mogą zawodnicy posiadający klasę sportową w swojej kategorii wiekowej zgodnie z obowiązującymi tabelami PZP; decyzję o starcie zawodnika nie spełniającego w/w kryterium na MP podejmuje zarząd w porozumieniu z trenerami

 

 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH:

 

·         decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje trener zawodnika na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w zajęciach treningowych

·         zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich

·         zawodnik ma obowiązek startu w zawodach , do których został zgłoszony

·         zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym

·         zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów

·         wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera; odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z trenerem

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH SPORTOWYCH:

 

·         w okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje (w miarę możliwości) obozy treningowe

·         o terminie i miejscu organizacji obozów decyduje Zarząd Klubu na wniosek trenerów

·         uczestnictwo w obozach zawodników posiadających licencję jest obowiązkowe ze względów szkoleniowych

·         w szczególnych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie

·         koszty uczestnictwa zawodnika w obozie treningowym pokrywają opiekunowie

 

 

VI. OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO „IUKS Muszelka”

 

·         klub sportowy ma obowiązek zagwarantować miejsce na pływalni oraz opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na pływalni oraz na zawodach i zgrupowaniach sportowych

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA KLUBU SPORTOWEGO  „IUKS Muszelka”

 

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 

·         uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego oraz korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej

·         korzystania z obiektów i sprzętu sportowego

·         udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do Mistrzostw Polski w momencie uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do finału B na MP w sezonie poprzedzającym

·         dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych; wysokość dofinansowania zależna jest od wyników sportowych zawodnika oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu,

·          rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją bycia zawodnikiem Klubu.

 

UCZESTNIK ZAJĘĆ MA OBOWIĄZEK:

 

·         przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu Klubu Sportowego „IUKS Muszelka”

·         przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni

·         systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu; w przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej

·         stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową

·         posiadać ze sobą strój sportowy

·         dbać o higienę osobistą

·         wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku życia; dzieci poniżej 10 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na basenie

·         terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia

·         wykonywać polecenia wydane przez trenera

·         kulturalnie zachowywać się wobec innych zawodników oraz pracowników pływalni

·         dbać o sprzęt sportowy

·         brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub

·         udział zawodnika Klubu Sportowego w zawodach pływackich innych niż międzyszkolne na własną rękę jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez koordynatora sekcji pływackiej i trenera odpowiedzialnego za danego zawodnika, w innym przypadku zawodnik zostanie zawieszony

·         godnie reprezentować barwy klubu

 

Trenerzy mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników niestosujących się do wyżej wymienionych punktów regulaminu, poprzez:

 

- upomnienie

- upomnienie w obecności rodzica

- niezgłoszenie do zawodów

- zawieszenie czasowe w prawach zawodnika Klubu

-niewyposażenie zawodnika w sprzęt sportowy

- skreślenie zawodnika z listy Klubu

 

VIII. ZMIANA BARW KLUBOWYCH:

 

·         w przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego

·         zawodnik wykluczony z Klubu z powodów dyscyplinarnych przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego klubu

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

v  Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu.

v  Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz przez umieszczenie  na stronie internetowej Klubu.

v  Zarząd Klubu spośród trenerów mianuje trenera koordynatora, którego rolą jest reagowanie na bieżące potrzeby Klubu,  ustalenie wielkości grup treningowych, programu szkolenia, harmonogramu zajęć i zawodów oraz wydawanie opinii na temat pracy trenerów i określenie kierunku szkolenia sportowego.

v  Rodzice mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.

v  Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.

v  Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

v  Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach, oznacza to, że on sam i jego opiekunowie zaakceptowali regulamin Klubu Sportowego „IUKS Muszelka”.